VIETNAMESE

giấy đề nghị

ENGLISH

request

  

NOUN

/rɪˈkwɛst/

Giấy đề nghị là văn bản dành cho cá nhân, tập thể hoặc tổ chức gửi tới các cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, lãnh đạo cấp trên để xem xét và giải quyết các đề nghị cần được thông qua, giải quyết công việc chung hay một vấn đề cụ thể nào đó.

Ví dụ

1.

Các mẫu giấy đề nghị được dùng nhiều nhất là giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị xác nhận, giấy đề nghị hỗ trợ.

The most commonly used forms of request are the payment request, the confirmation request, and the support request form.

2.

Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng để được chấp thuận thanh toán cho một giao dịch mua hàng không tiêu chuẩn hoặc trong một số trường hợp để hoàn trả cho một khoản thanh toán.

Payment requests are used to gain approval for payment toward a nonstandard purchase, or in some instances to provide reimbursement for a payment.

Ghi chú

Cùng phân biệt request order nha!
- Đơn đặt hàng (order) là một yêu cầu thực hiện, cung cấp hoặc giao thực phẩm hoặc hàng hóa.
- Đơn/giấy đề nghị (request) là văn bản yêu cầu một cách lịch sự hoặc chính thức một điều gì đó.