VIETNAMESE

giấy đề nghị thanh toán

ENGLISH

payment request

  

NOUN

/ˈpeɪmənt rɪˈkwɛst/

request for payment

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy tờ dùng trong trường hợp đã chi những chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán.

Ví dụ

1.

Bất kỳ giấy đề nghị thanh toán bổ sung nào phát sinh do Bên B không có được thông tin đầy đủ và đáng tin cậy sẽ bị từ chối.

Any additional payment request arising from failure by Party B to obtain complete and reliable information shall be dismissed.

2.

Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng để được chấp thuận thanh toán cho một giao dịch mua hàng không tiêu chuẩn hoặc trong một số trường hợp để hoàn trả cho một khoản thanh toán.

Payment requests are used to gain approval for payment toward a nonstandard purchase, or in some instances to provide reimbursement for a payment.

Ghi chú

Cùng phân biệt request order nha!
- Đơn đặt hàng (order) là một yêu cầu thực hiện, cung cấp hoặc giao thực phẩm hoặc hàng hóa.
- Đơn/giấy đề nghị (request) là văn bản yêu cầu một cách lịch sự hoặc chính thức một điều gì đó.