VIETNAMESE
giám đốc tiếp thị
giám đốc quảng cáo
ENGLISH
Chief Marketing Officer
NOUN
/ʧif ˈmɑrkətɪŋ ˈɔfəsər/
CMO, marketing director
Giám đốc tiếp thị là người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động tiếp thị của công ty; xây dựng và phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn doanh nghiệp.
Ví dụ
1.
Ở vị trí này, giám đốc tiếp thị sẽ theo dõi và phê duyệt các chiến lược được thực hiện bởi từng nhân viên trong nhóm, với mục tiêu đảm bảo được hiệu quả và hiệu suất của những đội nhóm này.
In this position, the Chief Marketing Officer will monitor and approve the strategies implemented by each employee on the team, with the goal of ensuring the effectiveness and efficiency of these teams.
2.
Giám đốc tiếp thị đóng vai trò đứng đầu trong việc xây dựng chiến lược, ra soát và phê duyệt các chiến lược được đưa ra bởi các nhân viên bộ phận tiếp thị.
The Chief Marketing Officer plays a leading role in strategy formulation, review and approval of strategies put forward by marketing staff.
Ghi chú
Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer