VIETNAMESE
giám đốc tài chính
ENGLISH
Chief Financial Officer
NOUN
/ʧif fəˈnænʃəl ˈɔfəsər/
CFO, Chief Finance Officer
Giám đốc tài chính là người phụ trách chính trong mảng tài chính của doanh nghiệp. Người này sẽ phân tích tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp, tính toán các khoản tài chính (đầu tư, chi phí, …) cụ thể, dự trù quỹ dự phòng cho doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch tài chính tổng thể của doanh nghiệp, sau đó đánh giá và làm báo cáo trình ban giám đốc. Người này giúp đảm bảo bộ máy tài chính vận hành trơn tru để giúp doanh nghiệp trụ vững trên thương trường.
Ví dụ
1.
Công việc của giám đốc tài chính là quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp.
The job of the Chief Financial Officer is to manage finances such as researching, analyzing and handling financial relationships in the business.
2.
Giám đốc tài chính ít nhất phải nắm được đầy đủ hoạt động của Bộ máy Kế toán, sau đó là phân nhiệm việc theo dõi thông tin cho Bộ máy Tài chính.
The Chief Financial Officer must at least fully understand the operation of the Accounting Department, then delegate the responsibility of monitoring information to the Finance Department.
Ghi chú
Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer