VIETNAMESE
phó giám đốc tài chính
ENGLISH
deputy financial director
NOUN
/ˈdɛpjəti fəˈnænʃəl dəˈrɛktər/
Phó giám đốc tài chính là người đứng thứ hai sau giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm hoàn toàn với những công việc, điều hành, giám sát mọi hoạt động của bộ phận tài chính.
Ví dụ
1.
Phó giám đốc tài chính phải tổng hợp các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi phí đầu tư.
The deputy financial director must summarize the business plans and investment cost plans.
2.
Phó giám đốc tài chính có trách nhiệm quản lý các quy trình kế toán, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
The deputy financial director is responsible for managing accounting processes and is responsible for the accuracy, truthfulness and reasonableness of financial statements and tax reports.
Ghi chú
Cùng là phó nhưng vice deputy khác nhau nha!
- Deputy dùng để chỉ những người "phó" nắm những chức vụ nhỏ trong tổ chức.
- Vice dùng để chỉ người giữ chức vụ "phó" ở những vị trí lớn hơn.