VIETNAMESE

giám đốc pháp lý

giám đốc pháp chế

ENGLISH

Chief Legal Officer

  

NOUN

/ʧif ˈligəl ˈɔfəsər/

CLO, legal director

Giám đốc pháp lý là nhân sự cao cấp nhất của bộ phận pháp lý, đứng đầu toàn bộ những hoạt động liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp. Giám đốc pháp lý cũng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp trước pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp khi xảy ra các tranh chấp, kiện tụng.

Ví dụ

1.

Một trong các nhiệm vụ của giám đốc pháp lý là xây dựng và đưa ra các chiến lược về pháp lý để bảo vệ công ty trước pháp luật.

One of the duties of the Chief Legal Officer is to develop and deliver legal strategies to protect the company against the law.

2.

Đôi khi, giám đốc pháp lý cũng tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định hoặc xây dựng dự thảo luật.

Occasionally, the Chief Legal Officer is also involved in the decision-making or drafting of legislation.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer