VIETNAMESE

giám đốc đối ngoại

ENGLISH

PR officer

  

NOUN

/pi-ɑr ˈɔfəsər/

Public Relations Officer

Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm quan hệ với nhà đầu tư và công chúng, phối hợp với các bên liên quan tổ chức sự kiện, trực tiếp gặp gỡ với khách hàng, đối tác, giới truyền thông, tạo dựng mối quan hệ đối ngoại hiệu quả, nâng cao hình ảnh, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Nhiều công ty có chức năng quan hệ công chúng do một công ty tư vấn bên ngoài cũng như một nhân viên quan hệ công chúng nội bộ đảm nhiệm.

Many companies have their public relations function handled by an outside consultancy as well as by an internal PR officer.

2.

Công việc của một giám đốc đối ngoại liên quan đến việc sử dụng tất cả các hình thức truyền thông và phương tiện truyền thông để xây dựng, duy trì và quản lý danh tiếng của khách hàng của bạn.

The job of a PR officer involves using all forms of media and communication to build, maintain and manage the reputation of your clients.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer