VIETNAMESE
giám đốc bệnh viện
ENGLISH
hospital director
NOUN
/ˈhɑˌspɪtəl dəˈrɛktər/
Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện.
Ví dụ
1.
Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối các hoạt động của bệnh viện và quản lý các chuyên gia y tế, đảm bảo quy trình làm việc trôi chảy và các dịch vụ hiệu quả cho bệnh nhân.
A hospital director is primarily in charge of coordinating hospital activities and managing medical professionals, ensuring smooth workflow and efficient services to patients.
2.
Với tư cách là giám đốc bệnh viện, họ có nhiệm vụ đưa ra các quyết định quan trọng trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, tầm nhìn và sứ mệnh của cơ sở.
As a hospital director, it is their duty to make significant decisions in adherence to the facility's policies, regulations, vision, and mission.
Ghi chú
Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer