VIETNAMESE

tổng giám đốc

ENGLISH

general manager

  
NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈmænəʤər/

Tổng giám đốc là một vị trí cấp cao quản lý tất cả các yếu tố về doanh thu cũng như lợi nhuận trong báo cáo thu nhập của một công ty.

Ví dụ

1.

Anh là phó tổng giám đốc của công ty này.

He is the vice general manager of this company.

2.

Anh ấy đã soạn thảo một lá thư cho tổng giám đốc.

He drafted a letter to the general manager.

Ghi chú

Cùng phân biệt manager leader nha!

- Leader là người định hướng, hướng dẫn và tác động đến hành vi của những người theo mình nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể.

- Manager là người đại diện cho tổ chức chịu trách nhiệm quản lý công việc của một nhóm nhân viên và thực hiện các hành động cần thiết bất cứ khi nào được yêu cầu.