VIETNAMESE

đường lối

ENGLISH

line

  

NOUN

/laɪn/

Đường lối là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, lực lượng, phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội, tư tưởng, tổ chức... do một nhà nước, một chính đảng, một tổ chức chính trị xã hội vạch ra nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kì nhất định.

Ví dụ

1.

Chúng ta phải đi theo đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

We have to follow the revolutionary lines of Vietnamese Communist Party.

2.

Bạn có bất kỳ ý niệm nào về những thứ chúng ta sẽ học trong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam không?

Do you have any idea about what we're going to study in revolutionary lines of Vietnamese Communist Party?

Ghi chú

Đường lối (line) là chuẩn tắc cơ bản (basic standard) về phương hướng (directions), nhiệm vụ (tasks), phương châm (mottos), lực lượng (forces), phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị (politics), quân sự (military), kinh tế (economy), văn hoá - xã hội, tư tưởng (ideology), tổ chức... do một nhà nước, một chính đảng, một tổ chức chính trị xã hội vạch ra (drawn up) nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kì nhất định.