VIETNAMESE
đường dẫn
ENGLISH
path
NOUN
/pæθ/
Đường dẫn là một loại đường được chỉ dẫn để đến với một địa điểm nào đó.
Ví dụ
1.
Chúng tôi đi xuống con đường dẫn đến chòi canh.
We walked down the path to the wath-tower.
2.
Đường dẫn là đường để tìm, cất giữ và truy lục các tập tin trên đĩa.
A path is the route used to find, store and retrieve disk files.
Ghi chú
Phân biệt way, street, route, pathroad:
- road: hàm ý chỉ con đường nói chung, chỉ bao hàm ý nghĩa ""đường"", không bao hàm nhà cửa hai bên, thường được dùng để chỉ các con đường lớn, dài và quan trọng trong thành phố.
VD: We will take the road to Danang. - Chúng tôi sẽ lên đường đến Đà Nẵng.
- street: chỉ các con đường ở thành phố, bao hàm cả hai bên đường, có phạm vi sử dụng hẹp và cụ thể hơn.
VD: The whole street contributed. - Cả hàng phố đều có đóng góp.
- way: thể hiện con đường nhỏ hơn street trong thành phố hoặc với road trong cả thành phố hoặc nông thôn, ám chỉ đến lối đi, ngõ, hẻm,...
VD: I lose my way to your house. - Tôi lạc đường đến nhà bạn rồi.
- path: một con đường được hình thành do quá trình con người, xe cộ đi lại và tạo nên, có thể hiểu thành đường mòn.
VD: We will take the mountain path this weekend. - Chúng tôi sẽ đi đường mòn trên núi vào cuối tuần này.
- route: một tuyến đường nối hai địa điểm với nhau, thường hàm ý trừu tượng, không sử dụng về vật chất, hàm ý đường route hướng đến khôgn thể đi lại được trên nó.
VD: The bus route is changed. - Tuyến đường xe buýt đã bị thay đổi.