VIETNAMESE

đúng thời điểm

kịp thời gian

ENGLISH

on time

  

NOUN

/ɑn taɪm/

just in time

Đúng thời điểm có nghĩa là đúng lúc, cũng có nghĩa là đúng giờ.

Ví dụ

1.

Chuyến tàu xuất bến rất đúng thời điểm.

The train pulled out exactly on time.

2.

Xe buýt sẽ không đến đúng thời điểm đâu.

The buses don't come on time.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm có nghĩa dễ nhầm lẫn là on time và in time nha!
- on time (đúng giờ, đúng thời điểm): The train pulled out exactly on time. (Chuyến tàu xuất bến rất đúng thời điểm.)
- in time (kịp thời gian, kịp lúc): You're just in time. (Bạn đến vừa kịp lúc đó.)