VIETNAMESE

dự trù kinh phí

dự trù chi phí

ENGLISH

cost estimate

  
NOUN

/kɑst ˈɛstəmət/

Dự trù kinh phí là ước tính chi phí của từng công việc để lo liệu dự trù, xin kinh phí, khi phát hiện những công việc chưa được ghi trong kế hoạch thì vẫn có thể triển khai công việc dựa vào tính logic của việc chi tiêu.

Ví dụ

1.

Dự trù kinh phí liên quan đến việc xem xét tất cả các yếu tố của một dự án và đưa ra một con số tổng thể cần thiết cho việc phát triển ngân sách.

Cost estimate involves considering all the elements of a project and coming up with a total figure essential for budget development.

2.

Tùy thuộc vào dự án, dự trù kinh phí có thể bao gồm chi phí lao động, chi phí vật liệu và thiết bị và chi phí quản lý.

Depending on the project, a cost estimate may include labor costs, material and equipment costs and management costs.

Ghi chú

Cùng học về các loại dự toán nè!

- dự toán công trình: construction budget

- dự toán ngân sách: budget estimate

- dự toán xây dựng: construction cost estimate