VIETNAMESE

bảng dự trù kinh phí

ENGLISH

cost estimate table

  
NOUN

/kɒst ˈɛstəmeɪt ˈteɪbl/

Bảng dự trù kinh phí là một bảng liệt kê tất cả các chi phí dự kiến cho một dự án hoặc công việc.

Ví dụ

1.

Bảng dự trù kinh phí bao gồm chi phí lao động và vật liệu.

The cost estimate table includes labor and material expenses.

2.

Nhóm của chúng tôi đã tạo một bảng dự trù kinh phí cho dự án sắp tới.

Our team created a cost estimate table for the upcoming project.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt các từ "chart", "graph", "table" và "sheet" nhé! “Chart” là một biểu diễn trực quan (visual representation) của dữ liệu cho thấy các mối quan hệ (relationships) hoặc xu hướng (trends). Nó thường sử dụng các loại biểu đồ khác nhau (chẳng hạn như biểu đồ thanh (bar), biểu đồ đường (line) hoặc biểu đồ hình tròn để hiển thị dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu. “Graph” là biểu diễn trực quan của dữ liệu cho thấy mối quan hệ toán học (mathematical relationship) giữa hai hoặc nhiều biến (variables). Nó thường sử dụng các trục (axes) để vẽ các điểm dữ liệu. “Table” là một tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo hàng (rows) và cột (columns) để dễ tra cứu và phân tích (analysis). Nó có thể bao gồm dữ liệu số (numerical data), văn bản (text) hoặc cả hai. “Sheet” là một tài liệu (document) hoặc trang (page) chứa dữ liệu hoặc thông tin. Nó có thể bao gồm biểu đồ (chart), đồ thị (graph), bảng (table) hoặc các loại hỗ trợ trực quan khác (other types of visual aids) để giúp trình bày thông tin một cách rõ ràng và có tổ chức.