VIETNAMESE

dự báo doanh thu

ENGLISH

revenue forecast

  

NOUN

/ˈrɛvəˌnu ˈfɔrˌkæst/

Dự báo doanh thu là kế hoạch cho doanh thu trong một thời kì nhất định thông thường là một năm, mặc dù hầu hết các doanh nghiệp dự báo doanh thu từ 2 đến 5 năm trong tương lai.

Ví dụ

1.

Dự báo doanh thu cho phép bạn xác định số tiền bạn có thể chi tiêu và tổng lợi nhuận của bạn sẽ là bao nhiêu.

Revenue forecast allows you to determine how much you can spend, and what your margins will be overall.

2.

Dự báo doanh thu rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, vì nó giúp lập chiến lược bạn muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình nhanh như thế nào hay ở mức nào.

Revenue forecast is important for all businesses, as it helps strategize how quickly or how much you want to scale your business.

Ghi chú

Cùng phân biệt sales revenue nha!
- Doanh thu/doanh thu bán hàng (revenue) là toàn bộ thu nhập mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của mình trước khi trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào trong phép tính.
- Doanh số bán hàng/doanh số (sales) là số tiền thu được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình.