VIETNAMESE

đơn yêu cầu

ENGLISH

request form

  

NOUN

/rɪˈkwɛst fɔrm/

Đơn yêu cầu là một biểu mẫu mà bạn hoàn thành để gửi kiến nghị, yêu cầu cho một đối tượng nào đó.

Ví dụ

1.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng điền vào đơn yêu cầu ở đó.

Should you have any inquiries, feel free to fill in the request form over there.

2.

Bất kỳ đơn yêu cầu nào không có chữ ký hoặc được điền không chính xác sẽ bị vô hiệu.

Any request form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.

Ghi chú

Một số các văn bản thường thấy ở chốn công sở nè!
- đơn ứng tuyển: job application
- đơn từ chức: resignation letter
- đơn xin nghỉ phép hàng năm: annual leave application
- đơn xin nghỉ thai sản: maternity leave application
- đơn xin nghỉ tang lễ: leave application for death