VIETNAMESE

đối với tôi

ENGLISH

to me

  

NOUN

/tu mi/

for me

Đối với tôi là tổ hợp biểu thị tôi là đối tượng hoặc phạm vi của điều được nói đến.

Ví dụ

1.

Cô ấy đã từng cư xử tệ bạc đối với tôi khi chúng tôi còn nhỏ.

She was used to being so mean to me when we were young.

2.

Cái chết đột ngột của chú mèo là một mất mát đối với tôi.

The sudden death of the cat is a great loss to me.

Ghi chú

Một số từ đồng nghĩa của to:
- đối với (for): Avengers is the best action movie for me.
(Avengers là bộ phim hành động hay nhất đối với tôi.)
- đối với (with): The government's new policies have not been so popular with the voters.
(Các chính sách mới của chính phủ chưa quá phổ biến với các cử tri.)
- đối với (with respect to): With respect to that proposal, I think they should postpone it for now.
(Đối với đề xuất đó, tôi nghĩ họ nên hoãn lại ngay bây giờ.)