VIETNAMESE
đội tuyển học sinh giỏi
ENGLISH
good students selection team
NOUN
/gʊd ˈstudənts səˈlɛkʃən tim/
Đội tuyển học sinh giỏi là một nhóm học sinh có thành tích tốt được tuyển chọn để tập trung đào tạo một môn, một ngành cụ thể.
Ví dụ
1.
Khi Eric 15 tuổi, anh đã được chọn vào đội tuyển chọn học sinh giỏi.
By the time Eric was 15, he had been chosen to join in a good students selection team.
2.
Đội tuyển học sinh giỏi là nơi tập trung các bạn học sinh giỏi nhất.
The good students selection team is the place where the best students gather.
Ghi chú
Một số đội tuyển học sinh giỏi (good students selection team) thường gặp là:
- đội tuyển học sinh giỏi toán: good students selection team in maths
- đội tuyển học sinh giỏi văn: good students selection team in literature
- đội tuyển học sinh giỏi tiếng anh: good students selection team in english
- đội tuyển học sinh giỏi hoá học: good students selection team in chemistry
- đội tuyển học sinh giỏi vật lí: good students selection team in physics
- đội tuyển học sinh giỏi sinh học: good students selection team in biology