VIETNAMESE

đổi trả hàng

ENGLISH

exchange and return

  

NOUN

/ɪksˈʧeɪnʤ ænd rɪˈtɜrn/

Đổi trả hàng là một hoạt động mà người bán thực hiện các thủ tục, làm việc với người mua để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế và là hoạt động khách hàng trả lại hàng hóa mà khách hàng không nhận do lỗi từ người bán, lỗi dịch vụ.

Ví dụ

1.

Theo chính sách đổi trả hàng mới, chỉ trường hợp thiết bị gặp các lỗi hư hỏng nhiều linh kiện cùng một lúc hoặc chi phí sửa chữa, thay thế cao, Apple mới đồng ý đổi máy mới cho khách hàng.

According to the new exchange and return policy, only in case the device encounters defects with many components at the same time or the repair and replacement cost is high, Apple will agree to change the new device for customers.

2.

Chính sách đổi trả hàng tại Tiki như thế nào?

What is the exchange and return policy at Tiki?

Ghi chú

Đổi trả hàng (exchange and return) là một hoạt động (activity) mà người bán (seller) thực hiện các thủ tục (procedures), làm việc với người mua để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế (replacement goods) và là hoạt động khách hàng trả lại hàng hóa mà khách hàng không nhận do lỗi từ người bán, lỗi dịch vụ (service failure).