VIETNAMESE

doanh thu thuần

doanh thu thực, doanh thu ròng

ENGLISH

net revenue

  

NOUN

/nɛt ˈrɛvəˌnu/

Doanh thu thuần (doanh thu thực) là khoản thu được sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản giảm trừ như: thuế xuất nhập khẩu, giảm giá bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng bị trả lại, các khoản chiết khấu thương mại và đây còn là khoản doanh thu của doanh nghiệp thu trước thuế thu nhập.

Ví dụ

1.

Doanh thu thuần tăng 13% trong quý lên 6,86 tỷ USD.

Net revenue climbed 13 percent during the quarter to $6.86 billion.

2.

Doanh thu thuần thu nhập cố định quý 3 của công ty đã giảm hơn một nửa so với một năm trước đó.

The company's third-quarter fixed income net revenue was down by more than half from a year earlier.

Ghi chú

Cùng phân biệt net revenue gross revenue nha!
- Khi doanh thu tổng (gross revenue) được ghi nhận, tất cả thu nhập từ bán hàng được hạch toán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Không có sự cân nhắc cho bất kỳ khoản chi tiêu từ bất kỳ nguồn nào.
- Thay vào đó, báo cáo doanh thu thuần (net revenue) được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán khỏi tổng doanh thu và cung cấp bức tranh chân thực hơn về kết quả kinh doanh.