VIETNAMESE
địa lý kinh tế
ENGLISH
economic geography
NOUN
/ˌɛkəˈnɑmɪk ʤiˈɑgrəfi/
Địa lý kinh tế là một chuyên ngành vừa thuộc kinh tế học ứng dụng vừa thuộc địa lý nhân văn chuyên nghiên cứu về địa điểm, phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế.
Ví dụ
1.
Vận tải hàng không đã làm thay đổi địa lý kinh tế của thế giới.
Air transport transformed the economic geography of the world.
2.
Địa lý kinh tế đưa ra một cái nhìn mới về phát triển công nghiệp khu vực và chính sách công.
Economic geography puts forward a new view of regional industry development and public policy.
Ghi chú
Một số chuyên ngành địa lý khác nè!
- địa lý lịch sử: historical geography
- địa lý con người: human geography
- địa lý thể chất: physical geography
- địa lý chính trị: political geography
- địa lý xã hội: social geography