VIETNAMESE

đề tài nghiên cứu

chủ đề nghiên cứu

ENGLISH

research topic

  
NOUN

/riˈsɜrʧ ˈtɑpɪk/

Đề tài nghiên cứu là một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể mà người nghiên cứu quan tâm và muốn tìm hiểu thông qua quá trình nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu định hướng và xác định phạm vi của nghiên cứu, đặt ra câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu, và đề xuất phương pháp và quy trình để thu thập và phân tích dữ liệu.

Ví dụ

1.

Trong năm nay thì chúng ta sẽ làm đề tài nghiên cứu nào?

What is the expected research topic for our group this year?

2.

Đề đề nghiên cứu của luận án của tôi là “Tác động của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái ven biển”.

The research topic of my thesis is "The Impact of Climate Change on Coastal Ecosystems."

Ghi chú

Các đề tài nghiên cứu (research topic) ở Việt Nam có thể bao gồm các đề tài cấp bộ (ministerial level topic), đề tài cấp trường đại học (university level topic):

- The professor has completed two university level topics in the last year. (Giáo sư đã hoàn thành hai đề tài cấp đại học trong năm qua.)

- My idea is chosen to propose for the ministerial level topic. (Ý tưởng của tôi được chọn để đề xuất cho đề tài cấp Bộ.)