VIETNAMESE

đề tài nghiên cứu cấp bộ

ENGLISH

ministerial research topic

  

NOUN

/ˌmɪnɪˈstiriəl riˈsɜrʧ ˈtɑpɪk/

Đề tài nghiên cứu cấp bộ là một hoặc nhiều vấn đề chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra ở cấp bộ.

Ví dụ

1.

Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng là một đề tài nghiên cứu cấp bộ.

The solution to limit unfair competition and promote cooperation among localities in a region is a ministerial research topic.

2.

Đề tài nghiên cứu cấp bộ sẽ được nghiệm thu của nhà nước.

The ministerial research topic will be accepted by the government.

Ghi chú

Một số collocation của topic:
- chủ đề trò chuyện (a topic of conversation): Her favourite topic of conversation is herself.
(Chủ đề trò chuyện yêu thích của cô ấy là bản thân.)
- chủ đề quan trọng (important topic): The legal team will discuss a number of important topics.
(Nhóm pháp lý sẽ thảo luận về một số chủ đề quan trọng.)
- chủ đề nhạy cảm (sensitive topic): It is unusual for a judge to speak publicly about a sensitive topic such as religion.
(Việc một thẩm phán nói công khai về một chủ đề nhạy cảm như tôn giáo là điều bất thường.)