VIETNAMESE

đề tài nghiên cứu khoa học

ENGLISH

scientific research topic

  
NOUN

/ˌsaɪənˈtɪfɪk riˈsɜrʧ ˈtɑpɪk/

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tiễn.

Ví dụ

1.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã không chứng minh được tính an toàn hoặc hiệu quả của các sản phẩm này.

Scientific research topic have not proven the safety or effectiveness of these products.

2.

"Không có gì để tự hào nếu một tiến sĩ không thể làm đươc bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học sau 10 năm" ông nói.

“There is nothing to be proud of, if a PhD cannot fulfill any scientific research topic work after 10 years,” he said.

Ghi chú

Đề tài nghiên cứu khoa học (Scientific research) là sự nghiên cứu (study) về một hoặc nhiều vấn đề khoa học (scientific problems) chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ (unknown) nhưng đã xuất hiện tiền đề (premise) và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học (science) hoặc trong thực tiễn (practice).