VIETNAMESE

dấu a còng (@)

ENGLISH

at

  

NOUN

/æt/

Dấu a còng (@) thường dùng trong địa chỉ thư điện tử, là viết tắt của chữ at (nơi, tại).

Ví dụ

1.

Đừng quên dấu a còng khi bạn viết thư đấy nhé.

Don't forget the @ whenever you write an email.

2.

Mới đầu tôi còn không hiểu lắm về ý nghĩa của dấu a còng.

At first I didn't understand the meaning of letter @.

Ghi chú

Cấu tạo của một địa chỉ email:
- username (tên người dùng): chỉ tên của tài khoản người sử dụng
- @ (dấu a còng), viết tắt của ‘at’, dùng để chỉ tài khoản này thuộc miền nào
- domain (tên miền), tên của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử
Ví dụ: anhuy@gmail.com, abc@yahoo.com, peterwork@businessmail.com.