VIETNAMESE
danh ngôn
câu nói nổi tiếng
ENGLISH
quote
NOUN
/kwoʊt/
famous saying
Danh ngôn là những tinh hoa trí tuệ chắt lọc, đúc kết lâu đời; những trải nghiệm cuộc sống phong phú, sâu sắc tích lũy qua bao thế hệ.
Ví dụ
1.
Ở đầu quyển sách có một danh ngôn của Abraham Lincoln.
At the beginning of the book there's a quote from Abraham Lincoln.
2.
Bạn có hay mở bài bằng một câu danh ngôn không?
Do you often start your essay with a quote?
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số khái niệm dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh như saying, idiom, proverb và quote nha!
- saying (câu nói): I hate T-shirts with sayings on them. (Tôi ghét thể loại áo phông có đầy những câu nói in trên áo lắm.)
- idiom (thành ngữ): Most people think that you have to remember idioms when learning a new language. (Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bạn phải nhớ hết các thành ngữ khi học một ngôn ngữ mới.)
- proverb (ngạn/tục ngữ): As the proverb says: "No pain, no gain" (Như câu ngạn ngữ đã nói: Lửa thử vàng, gian nan thử sức.)
- danh ngôn (quote): At the beginning of the book there's a quote from Abraham Lincoln. (Ở đầu quyển sách có một danh ngôn của Abraham Lincoln.)