VIETNAMESE
danh hiệu học sinh giỏi
ENGLISH
very good students
NOUN
/ˈvɛri gʊd ˈstudənts/
Danh hiệu học sinh giỏi là danh hiệu được cho cho các học sinh có học lực giỏi.
Ví dụ
1.
Lớp đó gồm hầu hết các học sinh đều có danh hiệu học sinh giỏi.
That class is including most of the very good students.
2.
Anh ấy đạt danh hiệu học sinh giỏi trong học kì vừa rồi.
He won the title of very good student last semester.
Ghi chú
Các danh hiệu được sử dụng để đánh giá học sinh:
- học sinh giỏi: very good students
- học sinh khá: good students
- học sinh trung bình: average students
- học sinh yếu: weak students
- học sinh kém: bad students