VIETNAMESE

đại học thủy sản

ENGLISH

Nha Trang Fisheries University

  

NOUN

/ɲaː˧˧ t͡ɕaːŋ˧˧ ˈfɪʃəriz ˌjunəˈvɜrsəti/

Đại học Thủy sản là tên gọi cũ của trường Đại học Nha Trang.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Nha Trang, tiền thân là Đại học Thủy sản, là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam.

Nha Trang University, formerly known as Nha Trang Fisheries University, is one of the top three multidisciplinary universities in central Vietnam.

2.

Ngày 25/7/2006, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thủy sản đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.

On July 25, 2006, according to the Prime Minister's decision, Nha Trang Fisheries University changed its name to Nha Trang University.

Ghi chú

5 trường đại học có ngành nuôi trồng thủy sản:
- Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry
- Đại học Nha Trang: Nha Trang University
- Đại học Cần Thơ: Can Tho University
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Vietnam Academy of Agriculture
- Đại học Vinh: Vinh University