VIETNAMESE
đại học quốc gia tp hcm
ENGLISH
Vietnam National University Ho Chi Minh City
NOUN
/viˌɛtˈnɑm ˈnæʃənəl ˌjunəˈvɜrsəti hoʊ kaɪ mɪn ˈsɪti/
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là một trong 1000 trường/nhóm trường đại học tốt nhất thế giới của Việt Nam.
Ví dụ
1.
Lúc đó ông đang làm giáo sư tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
He was working as a professor at Vietnam National University Ho Chi Minh City at that time.
2.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường đại học nghiên cứu quốc gia lớn nhất Việt Nam.
Viet Nam National University Ho Chi Minh City is one of the two largest national research universities in Vietnam.
Ghi chú
Ở Việt Nam có hai hệ thống đại học quốc gia lớn (Vietnam National University) là đại học quốc gia Hà Nội (Vietnam National University Ha Noi) và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam National University Ho Chi Minh City), chịu trách nhiệm đào tạo các ngành cơ bản có liên quan đến khoa học tự nhiên (natural sciences), khoa học xã hội (social sciences), kỹ thuật công nghệ (engineering and technology), quản lý kinh tế - luật (law and management), khoa học sức khỏe (health sciences) và khoa học nông nghiệp (agricultural sciences).