VIETNAMESE

đại học quốc gia

ENGLISH

Vietnam National University

  

NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈnæʃənəl ˌjunəˈvɜrsəti/

Đại học Quốc gia chỉ một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, được đặt tại Thành phố Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Ví dụ

1.

Đại học Quốc gia Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ.

Vietnam National University is under the direct direction of the Prime Minister.

2.

Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá là một trong 1000 trường/nhóm trường đại học tốt nhất thế giới của Việt Nam.

Vietnam National University is rated as one of the 1000 best universities/groups of universities in the world in Vietnam.

Ghi chú

Tên "Đại học Quốc gia" hay Vietnam National University thường chỉ Đại học Quốc gia Hà Nội, trong khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thường dùng tên chỉ rõ ràng là Vietnam National University Ho Chi Minh City.