VIETNAMESE
đại biểu
ENGLISH
delegate
NOUN
/ˈdeləgət/
Đại biểu là người được cử thay mặt cho một tập thể tham gia vào một việc gì.
Ví dụ
1.
Các đại biểu trở lại phòng họp cho phiên họp buổi chiều.
The delegates trailed back into the conference room for the afternoon session.
2.
Các đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này.
Delegates have voted in favour of the motion.
Ghi chú
Các động từ có thể đi chung với cụm từ này mà các bạn có thể học là:
to send a delegate to something: cử đại biểu đến [cái gì]
Ví dụ: They decided not to send a delegate to the conference. (Họ quyết định không cử đại biểu tham dự hội nghị.)
to attend something: tham dự [cái gì]
Ví dụ: No fewer than 2,000 delegates attended the conference.(Tham dự đại hội có không dưới 2.000 đại biểu.)