VIETNAMESE
cục xuất nhập khẩu
ENGLISH
Agency of Foreign Trade
NOUN
/ˈeɪʤənsi ʌv ˈfɔrən treɪd/
Cục Xuất nhập khẩu là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất xứ hàng hoá, mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Ví dụ
1.
Cục Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ Trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các chính sách xuất khẩu, nhập khẩu.
The Agency of Foreign Trade is responsible for submitting to the Minister for approval and promulgation policies on export and import.
2.
Cục Xuất nhập khẩu quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; xuất xứ hàng hóa; hoạt động kinh doanh của các cửa hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật.
The Agency of Foreign Trade manages import and export; origin of goods; business activities of duty-free shops as prescribed by law.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến xuất nhập khẩu:
- xuất khẩu: export
- nhập khẩu: import
- người xuất khẩu: exporter
- người nhập khẩu: importer
- quy trình xuất nhập khẩu: export-import process
- thủ tục xuất nhập khẩu: export-import procedures
- chính sách xuất/nhập khẩu: export/import policy