VIETNAMESE

cục lãnh sự bộ ngoại giao

ENGLISH

consular department - ministry of foreign affairs

  
NOUN

/ˈkɑnsələr dɪˈpɑrtmənt - ˈmɪnəstri ʌv ˈfɔrən əˈfɛrz/

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao là đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động liên quan đến quan hệ ngoại giao và vụ lãnh sự của quốc gia.

Ví dụ

1.

Cục lãnh sự bộ ngoại giao khuyến cáo công dân đi du lịch nước ngoài.

The Consular Department - Ministry of Foreign Affairs issued travel advisories for citizens traveling abroad.

2.

Cục lãnh sự bộ ngoại giao thực hiện dịch vụ lãnh sự cho công dân nước ngoài.

The Consular Department - Ministry of Foreign Affairs provides consular services to foreign nationals.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm chức vụ người đứng đầu cơ quan lãnh sự nhé! – Tổng lãnh sự quán (Consulate General); – Lãnh sự quán (Consulate); – Phó lãnh sự quán (Deputy consulate); – Đại lý lãnh sự quán (Consular agent).