VIETNAMESE
cộng tác viên dịch thuật
ENGLISH
translation collaborator
NOUN
/trænˈzleɪʃən kəˈlæbəˌreɪtər/
Cộng tác viên dịch thuật là người hợp tác với một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó để làm công việc dịch các văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Ví dụ
1.
Cộng tác viên dịch thuật là những người làm việc tự thân với công việc là chuyển đổi tài liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Translation collaborators are self-employed workers whose job is to convert material from one language to another.
2.
Một cộng tác viên dịch thuật cần thành thạo các kỹ năng dịch thuật.
A translation collaborator should master the translation skills.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên một số ngành nghề tự do (freelancer) nha!
- press collaborator (cộng tác viên báo chí)
- translation collaborator (cộng tác viên dịch thuật)
- business collaborator (cộng tác viên kinh doanh)
- freelance writer (cộng tác viên viết bài)
- freelance photographer (thợ chụp ảnh dạo)