VIETNAMESE

con rết

con rít

ENGLISH

centipede

  

NOUN

/ˈsɛntɪˌpid/

Rết là loài động vật thân đốt, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân.

Ví dụ

1.

Mắc dù tên gọi là như thế nhưng rết có thể có số lượng chân khác nhau, từ 30 đến 382.

Despite the name, centipedes can have a varying number of legs, ranging from 30 to 382.

2.

Rết là loài động vật thân đốt, có lông, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân.

Centipedes are arthropod, hairy, elongated animals, each segment has a pair of legs.

Ghi chú

Phân biệt centipede và millepede:
- Centipede (rết): Rết là một nhóm động vật chân khớp thuộc lớp Chân môi (Chilopoda) trong phân ngành Nhiều chân (Myriapoda). Rết là loài động vật thân đốt, có lông, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân.
- Millipede (cuốn chiếu): là các động vật chân khớp thuộc lớp Chân kép, phân ngành Nhiều chân. Nó được gọi là lớp Chân kép vì các loài cuốn chiếu đều có hai cặp chân trong mỗi đốt, ngoại trừ đốt đầu tiên nằm sau phần đầu không có chân.