VIETNAMESE
con nhộng
ENGLISH
pupa
NOUN
/ˈpjupə/
chrysalis
Nhộng là pha thứ ba của côn trùng biến thái hoàn toàn.
Ví dụ
1.
Con nhộng là côn trùng đang trong giai đoạn phát triển sau khi còn là ấu trùng và trước khi trưởng thành.
Pupa is an insect in the stage of development after it has been a larva and before it becomes an adult.
2.
Nhộng của các nhóm côn trùng khác nhau có tên gọi khác nhau.
The pupae of different groups of insects have different names.
Ghi chú
Phân biệt larva và pupa:
- Larva: Ấu trùng là giai đoạn đầu tiên hoạt động của chu kỳ sống của côn trùng và bắt đầu khi trứng nở. Mục đích chính của việc có một giai đoạn ấu trùng có thể là cho ăn và thu thập năng lượng, được sử dụng trong các giai đoạn tiếp theo của nó.
- Pupa: Nhộng là giai đoạn giữa ấu trùng và sinh vật trưởng thành. Trong quá trình chuyển đổi, đầu tiên các tế bào ấu trùng được chia thành các tế bào không phân biệt. Những tế bào không phân biệt này sau đó được phân biệt thành các tế bào cuối cùng tạo thành dạng vật lý mới. Pupa thường không ăn và bất động.