VIETNAMESE
con đường tơ lụa
ENGLISH
The Silk Road
NOUN
/ðə sɪlk roʊd/
silk road
Con đường tơ lụa là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu.
Ví dụ
1.
Con đường tơ lụa là một tuyến đường thương mại lịch sử có từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. cho đến thế kỷ 14 sau Công nguyên.
The Silk Road was a historic trade Road that dated from the second century B.C. until the 14th century A.D.
2.
Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á, gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa.
The Silk Road is a legendary road connecting vast China with Western Asia, associated with thousands of ancient legends.
Ghi chú
Con đường tơ lụa (The Silk Road) là một hệ thống (system) các con đường buôn bán nổi tiếng (famous trade Roads) đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu.