VIETNAMESE
cơ học kết cấu
ENGLISH
mechanics of structures
NOUN
/məˈkænɪks ʌv ˈstrʌkʧərz/
Cơ học kết cấu là một bộ môn khoa học kĩ thuật nghiên cứu về ứng xử cơ học của các kết cấu máy và công trình. Đối tượng nghiên cứu của Cơ học kết cấu là: thanh, hệ thanh, khung, dàn, dầm, tấm, vỏ.
Ví dụ
1.
Anh ấy muốn học cơ học kết cấu nhưng nó có vẻ rất khó.
He wants to learn mechanics of structures but it seems really hard.
2.
Bạn được bao nhiêu điểm cho môn cơ học kết cấu vậy?
How much did you score for mechanics of structures?
Ghi chú
Cơ học kết cấu (Mechanics of structure) là một bộ môn khoa học kĩ thuật nghiên cứu về ứng xử cơ học (mechanical behavior) của các kết cấu máy và công trình. Đối tượng nghiên cứu (Research objects) của cơ học kết là: thanh, hệ thanh (bar systems), khung (frames), dàn (trusses), dầm (beams), tấm (plates), vỏ (shells).