VIETNAMESE
chuyên viên thanh toán quốc tế
ENGLISH
international payment specialist
NOUN
/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈpeɪmənt ˈspɛʃələst/
Chuyên viên thanh toán quốc tế là người thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán quốc tế.
Ví dụ
1.
Tôi đang muốn làm việc với tư cách là một chuyên viên thanh toán quốc tế.
I'm looking to work as an international payment specialist.
2.
Mức lương cao nhất cho một chuyên viên thanh toán quốc tế ở Hoa Kỳ là $ 55.146 mỗi năm.
The highest salary for an international payment specialist in United States is $55,146 per year.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên một số ngành nghề thuộc khối ngành ngân hàng nha!
- international payment specialist (chuyên viên thanh toán quốc tế)
- payment specialist (chuyên gia thanh toán)
- banker, bank clerk (nhân viên ngân hàng)
- purchasing specialist (chuyên viên thu mua)
- credit expert (chuyên viên tín dụng)
- financial advisor (chuyên viên tư vấn tài chính)
- financial planner (chuyên viên hoạch định tài chính)
- bank teller, teller (giao dịch viên ngân hàng, giao dịch viên)
- bank controller (kiểm soát viên ngân hàng)