VIETNAMESE
thanh toán quốc tế
ENGLISH
international payment
NOUN
/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈpeɪmənt/
border payment, global payment
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với các tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.
Ví dụ
1.
Thanh toán quốc tế là một yếu tố rất lớn làm cho nền kinh tế của chúng ta phát triển mạnh mẽ.
International payments are a huge factor that makes our economy thrive.
2.
Thanh toán quốc tế được thực hiện như thế nào?
How is international payment done?
Ghi chú
Một số các phương thức thanh toán:
- tiền mặt: cash
- thẻ ghi nợ: debit card
- thẻ tín dụng: credit card
- chuyển khoản ngân hàng: bank transfer
- ví điện tử: e-wallet
- liên kết thanh toán: payment link