VIETNAMESE
chuyên viên marketing
ENGLISH
marketing specialist
NOUN
/ˈmɑrkətɪŋ ˈspɛʃələst/
Chuyên viên marketing là người thực hiện các kế hoạch do Giám đốc và Trưởng phòng Marketing đề ra, đảm bảo hoạt động Marketing diễn ra trơn tru, đều đặn.
Ví dụ
1.
Một chuyên gia marketing thường chuyên về một lĩnh vực tiếp thị cụ thể, chẳng hạn như tiếp thị người có ảnh hưởng, truyền thông xã hội và tiếp thị qua email.
A marketing specialist specializes within a particular area of marketing, such as influencer marketing, social media and email marketing.
2.
Một chuyên viên marketing có thể là người biết rõ về tất cả các ngành nghề ở các nhánh khác nhau và chịu trách nhiệm về các hoạt động trên toàn bộ kênh tiếp thị.
A marketing specialist could be a jack of all trades who are responsible for activities across the entire marketing funnel.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên các chuyên viên của một số phòng ban nha!
- HR administrative professional (chuyên viên hành chính nhân sự)
- human resources specialist (chuyên viên nhân sự)
- administrative specialist (chuyên viên hành chính)
- personal customer specialist (chuyên viên khách hàng cá nhân)
- business professional (chuyên viên kinh doanh)
- technical expert (chuyên viên kỹ thuật)
- marketing specialist (chuyên viên marketing)
- market development specialist (chuyên viên phát triển thị trường)
- public relation specialist (chuyên viên quan hệ công chúng)
- public relations executive (chuyên viên truyền thông)
- project management specialist (chuyên viên quản lý dự án)