VIETNAMESE

chuyên ngành kinh doanh quốc tế

ENGLISH

international business major

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈbɪznəs ˈmeɪʤər/

Trọng tâm của chuyên ngành kinh doanh quốc tế là những kiến ​​thức, kỹ năng cần thiết cho các vị trí trong lĩnh vực Kinh doanh Quốc tế. Trong chương trình học, sinh viên sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng về Kinh doanh như: Những nguyên tắc cơ bản về Kinh tế, Thông tin tài chính cho việc ra quyết định, Giới thiệu về Quản trị.

Ví dụ

1.

Là một phần của chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình Cử nhân / MBA kéo dài 5 năm của chúng tôi.

As part of our International Business major, you will have the opportunity to take part in our five-year Bachelor/MBA program.

2.

Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Muskingum cung cấp cho sinh viên một tập hợp các năng lực cần thiết để thành công trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay bằng cách kết hợp các khóa học từ các chuyên ngành đa dạng.

The International Business major at Muskingum University provides students with a set of competencies necessary for success in today's global economy by combining courses from diverse disciplines.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến chuyên ngành kinh doanh quốc tế:
- accountant (kế toán viên)
- public relations manager (trưởng phòng hay quản lý nhóm quan hệ công chúng)
- advertising manager (giám đốc quảng cáo)
- finance manager (quản lý tài chính)
- auditor (kiểm toán viên)
- marketing manager (quản lý marketing)