VIETNAMESE

kinh doanh quốc tế

ENGLISH

international business

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈbɪznəs/

Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh thực hiện giữa các quốc gia nhằm thỏa mãn mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân, đây là lĩnh vực cung cấp kiến thức chung về quản trị kinh doanh, chiến thuật, chiến lược kinh doanh.

Ví dụ

1.

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

International business is a dynamic and global field of business, providing general knowledge about business administration, tactics and strategies of transnational business.

2.

Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh doanh quốc tế là luôn cần thiết, cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh doanh quốc tế cũng rộng mở.

The demand for high-quality human resources for international business is always necessary, and the job opportunities of international business students are also open.

Ghi chú

Một số các mô hình kinh doanh khác nhau:
- công ty: company
- công ty liên kết: affiliate
- doanh nghiệp nhà nước: state-owned enterprise
- doanh nghiệp tư nhân: sole proprietorship enterprise
- doanh nghiệp hợp danh: partnership enterprise
- công ty trách nhiệm hữu hạn: limited liability company