VIETNAMESE

chuyên khoa định hướng

ENGLISH

specialized orientation training

  

NOUN

/ˈspɛʃəˌlaɪzd ˌɔriɛnˈteɪʃən ˈtreɪnɪŋ/

Đào tạo định hướng chuyên khoa là một hình thức đào tạo chuyên khoa sơ bộ, cấp chứng chỉ cho các bác sĩ bắt đầu định hướng vào một chuyên khoa cụ thể ở một mức độ nhất định để tham gia công tác khám chữa bệnh chưa đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu với thời gian đào tạo từ 6 -12 tháng.

Ví dụ

1.

Bộ Y tế yêu cầu không thực hiện các khoá đào tạo chuyên khoa định hướng.

The Ministry of Health requested not to conduct specialized orientation training courses.

2.

Họ phải tham gia khóa đào tạo chuyên khoa định hướng trước khi được chỉ định vào bệnh viện.

They have to attend specialized orientation training before getting assigned to a hospital.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt 2 từ specialized orientation traininggeneral medical training nha!
specialized orientation training (đào tạo định hướng chuyên khoa): bác sĩ được định hướng vào một chuyên khoa cụ thể ở một mức độ nhất định.
Ví dụ: He attained specialized orientation training to become a cardiology specialist.
(Ông đã được đào tạo chuyên khoa định hướng để trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim mạch)
general medical training (đào tạo y đa khoa): bác sĩ được định hướng trở thành bác sĩ đa khoa và không cụ thể vào một chuyên khoa nào.
Ví dụ: The general medical training program is a popular training program among medical students.
(Chương trình đào tạo Y đa khoa là một chương trình đào tạo phổ biến trong các sinh viên y khoa.)