VIETNAMESE

chương trình liên kết quốc tế

ENGLISH

transnational education

  

NOUN

/trænˈsnæʃənəl ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Chương trình liên kết quốc tế nôm na là các khóa học không bị giới hạn bởi biên giới của các quốc gia. Một số hình thức của chương trình liên kết có thể kể đến như: học lấy bằng nước ngoài tại cơ sở chi nhánh của đại học quốc tế, học lấy bằng kép tại hai trường đại học thuộc hai quốc gia khác nhau hoặc học trực tuyến lấy bằng nước ngoài.

Ví dụ

1.

Chương trình liên kết quốc tế (TNE) là một chủ đề ngày càng có tầm quan trọng trong bối cảnh giáo dục đại học tổng thể.

Transnational education(TNE) is a topic of increasing importance in the overall higher education landscape.

2.

Đại học Manchester là trường sớm áp dụng chương trình liên kết quốc tế và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

The University of Manchester is an early adopter of transnational education and has over 25 years of experience in this field.

Ghi chú

Một số hình thức chương trình liên kết quốc tế:
- Dual/Double/Twinning degree (học lấy bằng kép tại hai trường đại học thuộc hai quốc gia khác nhau)
- International branch campus (học lấy bằng nước ngoài tại cơ sở chi nhánh của đại học quốc tế)
- Online/Distance learning (học trực tuyến lấy bằng nước ngoài)