VIETNAMESE

chương trình đào tạo liên kết

ENGLISH

joint program

  

NOUN

/ʤɔɪnt ˈproʊˌgræm/

Chương trình đào tạo liên kết là hình thức liên kết giữa hai nhà đào tạo với nhau, là tất cả các hình thức hợp tác mà hai bên cùng xây dựng, hai bên trường thống nhất chương trình đào tạo và văn bằng sẽ do hai phía cùng cấp.

Ví dụ

1.

Chúng tôi có một chương trình đào tạo liên kết với các nhà cung cấp để phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật.

We have a joint program with vendors for human resource development and technical know how.

2.

Hiện nay việc các trường đại học tổ chức các chương trình đào tạo liên kết với nhau trong các chương trình tuyển sinh diễn ra rất phổ biến.

Currently, it is very common for universities to organize joint programs with each other in enrollment programs.

Ghi chú

Các loại chương trình đại học:
- general program (chương trình đại trà)
- high-quality program (chương trình chất lượng cao)
- joint program (chương trình đào tạo liên kết)
- advanced program (chương trình tiên tiến)