VIETNAMESE

chương trình học thạc sĩ

chương trình thạc sĩ

ENGLISH

master's degree program

  

NOUN

/"ˈmæstərz dɪˈgri ˈproʊˌgræm "/

Chương trình học thạc sĩ là chương trình đào tạo thạc sĩ, bậc học sau cử nhân nếu sinh viên muốn tiếp tục học lên cao hơn.

Ví dụ

1.

Một chương trình học thạc sĩ thường mất mười tám tháng đến hai năm để hoàn thành.

A master's degree program typically takes eighteen months to two years to complete.

2.

Các chương trình học thạc sĩ có sẵn trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, bao gồm Nghệ thuật, Kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ, Luật, Nhân văn, Khoa học Xã hội, ...

Master's degree programs are available across various fields of study, including the Arts, Business, Engineering and Technology, Law, Humanities, Social Sciences, ...

Ghi chú

Các bậc đại học:
- associate degree (bằng cao đẳng)
- bachelor's degree (bằng cử nhân)
- master's degree (bằng thạc sĩ)
- doctorate degree (bằng tiến sĩ)