VIETNAMESE

chương trình đại trà

ENGLISH

general program

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈproʊˌgræm/

Chương trình đại trà là chương trình đào tạo trình độ đại học đang được thực hiện hợp pháp tại cơ sở đào tạo, có mức trần học phí theo quy định hiện hành của Chính phủ .

Ví dụ

1.

Nhiều người chọn chương trình đại trà bởi vì nó tương đối rẻ.

Many people choose the general program because it is relatively cheap.

2.

Chương trình đại trà thường dạy nhiều lý thuyết.

General programs often teach a lot of theory.

Ghi chú

Các loại chương trình đại học:
- general program (chương trình đại trà)
- high-quality program (chương trình chất lượng cao)
- joint program (chương trình đào tạo liên kết)
- advanced program (chương trình tiên tiến)