VIETNAMESE

chương trình đại học

ENGLISH

undergraduate program

  
NOUN

/ˌʌndərˈgræʤəwət ˈproʊˌgræm/

university program

Chương trình đại học là thứ dùng để thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Ví dụ

1.

Trường đại học đã có kế hoạch nhận thêm 1.500 sinh viên vào chương trình đại học của mình vào năm 1987.

The university already plans to admit an extra 1,500 students onto its undergraduate program in 1987.

2.

Việc phân bổ chi tiết các nguồn lực bổ sung này trong chương trình đại học là một vấn đề đối với trường đại học.

The detailed allocation of these additional resources within the undergraduate program is a matter for the university.

Ghi chú

Các loại chương trình đại học:

- general program (chương trình đại trà)

- high-quality program (chương trình chất lượng cao)

- joint program (chương trình đào tạo liên kết)

- advanced program (chương trình tiên tiến)