VIETNAMESE
chữ hoa
ENGLISH
capital
NOUN
/ˈkæpətəl/
upper case
Viết hoa là một trong những phần quan trọng về chính tả mà ai cũng cần biết. Là một dạng viết đặc biệt của các chữ cái.
Ví dụ
1.
Hãy viết tên bạn dưới dạng chữ hoa.
Please write your name in capitals.
2.
Tại sao bạn đang nhắn tin bằng chữ hoa vậy?
Why are you texting in capital?
Ghi chú
Theo đó, bảng chữ cái in hoa (capital alphabet) có tất cả 29 chữ. Mỗi chữ cái đều được viết theo 2 kiểu là chữ thường và chữ hoa (lowercase and uppercase). Tuy nhiên, một vài chữ hoa cơ bản được viết theo 2 cách khác nhau.